Zakres usług

SPRAWY CYWILNE I GOSPODARCZE

PRAWO GOSPODARCZE

 • Obsługa prawna związana z procesami łączenia, przekształcania i podziału spółek handlowych i spółdzielni
 • Doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej działalności
 • Sporządzanie treści umów, statutów i innych dokumentów wewnętrznych spółek i spółdzielni
 • Reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych
 • Reprezentacja w postępowaniach rejestrowych - przygotowywanie dokumentów i wypełnianie formularzy składanych do właściwych rejestrów, w tym Krajowego Rejestru Sądowego
 • Obsługa bieżąca przedsiębiorstw
 • Obsługa prawna organów osób prawnych

ZABEZPIECZENIE TRANSAKCJI HANDLOWYCH I WINDYKACJA

Proponujemy optymalne z punktu widzenia konkretnej umowy instrumenty zabezpieczenia ryzyk mogących wyniknąć z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W celu minimalizacji negatywnych skutków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy odpowiednio konstruujemy przesłanki pozwalające na przedterminowe rozwiązanie umowy i regulujemy skutki rozwiązania w taki sposób, aby ograniczyć szkodę klienta. Opracowujemy plan i nadzorujemy wdrożenie w przedsiębiorstwach naszych Klientów procedur ograniczających ryzyko udzielania kredytu kupieckiego. Nasza oferta obejmuje zagadnienia:

 • weryfikacji kontrahenta przed zawarciem umowy
 • zadbania o prawidłową treść i formę umowy
 • zabezpieczenia wykonania umowy
 • zabezpieczenia wierzytelności na wypadek ogłoszenia upadłości kontrahenta
 • właściwego udokumentowania etapu realizacji umowy oraz wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy
 • zabezpieczenia się przed przedawnieniem roszczeń pieniężnych
 • windykacji należności przed sądem
 • outsourcingu w windykacji

PRAWO CYWILNE

Do grona naszych Klientów należą nie tylko podmioty gospodarcze, ale także osoby prywatne. Dlatego na co dzień doradzamy w ramach różnych dziedzin prawa cywilnego, w zależności od ich indywidualnych potrzeb. Zajmujemy się w szczególności:

 • Sporządzaniem umów, doradztwem w zakresie treści umów, negocjowanie w imieniu klienta treści umów, interpretacja i zmiana treści umów już zawartych
 • Sporządzaniem pism procesowych (pozwy, apelacje, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty)
 • Reprezentacją przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych

PRAWO RODZINNE I SPADKOWE

Adwokaci w naszej kancelarii prowadzą sprawy:

 • O rozwód i separację
 • Podział majątku wspólnego
 • Ze stosunku między rodzicami a dziećmi (m.in. sprawy alimentacyjne, ustalenie kontaktów z dziećmi)
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i zachowku

Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych i spadkowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski, służąc pomocą w załatwianiu formalności i uzyskaniu niezbędnych tłumaczeń, dokumentów z Urzędu Stanu Cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rejestru gruntów.

SPRAWY KARNE

PRAWO KARNE

Oferujemy

 1. obronę podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami wszystkich instancji;
 2. występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,  oskarżyciela prywatnego;
 3. przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych, prywatnych aktów oskarżenia oraz apelacji i kasacji karnych;
 4. reprezentację w sprawach w postępowaniu wykonawczym;
 5. poradnictwo prawne z zakresu prawa karnego, postępowania karnego i wykonawczego.

PRAWO KARNE GOSPODARCZE I SKARBOWE

Obok doświadczenia w prowadzeniu postępowań karnych, posiadamy szeroką wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz różnych obszarów prawa gospodarczego, podatkowego i celnego. Nasze działania zmierzają do zapewnienia przedsiębiorcom pełnej ochrony prawnej w kontaktach z organami ścigania, strzegąc jednocześnie takich wartości jak tajemnice przedsiębiorstwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i bezpieczeństwo funkcjonowania organów podmiotów gospodarczych. Nasze działania w tym zakresie obejmują m.in:

 • Reprezentację klientów na wszystkich etapach postępowań karnych
 • Analizę prawną i doradztwo w zakresie wyeliminowania ryzyka odpowiedzialności karnej oraz ograniczania skutków przestępstw godzących w przedsiębiorców
 • Analizę sytuacji prawnej przedsiębiorców, służącą zapewnieniu przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów w ich codziennej działalności, w tym szybkiemu wykrywaniu nieprawidłowości, zdiagnozowaniu przyczyny wykrytych nieprawidłowości, które mogą nosić znamiona przestępstw, i usunięciu ich skutków

PRAWO PRACY

PRAWO PRACY

Zajmujemy się pomocą dla pracodawców, tak w ramach indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Sporządzamy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowaniu poufności, kontrakty menedżerskie, wewnętrzne regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, doradzamy w zakresie zwolnień zbiorowych. W razie sporów z pracownikami reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Prowadzimy bieżącą obsługę jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych, obejmująca  opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu, konsultacje prawne z dziedziny prawa samorządowego, reprezentację jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji, sporządzanie projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu, opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów decyzji administracyjnych, aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń oraz regulacji wewnętrznych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Z uwagi na fakt, iż nasi stali Klienci udzielają zamówień publicznych ale także aktywnie uczestniczą, jako wykonawcy, w postępowaniach prowadzonych na podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych doradzamy im w powyższym zakresie uczestnicząc w przygotowywaniu postępowań od strony prawnej dla zamawiających, w tym wszelkich dokumentów prawnych z nimi związanych oraz  odwołań, reprezentując ich przed Krajową Izbą Odwoławczą.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE, PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Zajmujemy się reprezentacją wierzycieli i dłużników w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Opracowujemy również jak najlepsze form zabezpieczenia wierzytelności naszych Klientów-wierzycieli, aby w przypadku ogłoszenia upadłości ich kontrahenta znaleźli się oni w możliwie najwyższych kategoriach zaspokojenia.